top of page
BEZWAARSCHRIFTEN

Hieronder kun je het bezwaarschrift van OBN! lezen ivm de geplande zendmast in de Oude Bareel. 

Stad Gent

College van Burgemeester en Schepenen

p.a. Stadhuis

Botermarkt 1

9000 Gent

 

 

[Plaats, datum]

 

 

 

Betreft: bezwaar tegen dossier 91-DST - aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

 

Met dit schrijven wil ik bezwaar indienen tegen de aanvraag, ingediend door Proximus nv, voor ‘de bouw van een pyloon voor telecommunicatie met basisstations’ in de Beelbroekstraat op het perceel met kadastrale omschrijving: afdeling 19, sectie C, nummer 204.

 

 

De bouw van deze mast lijkt me niet aangewezen op deze locatie omwille van de volgende redenen:

  • Het perceel waarop de pyloon en bijhorende installaties staan ingepland, is gelegen tussen 2 ecologisch waardevolle bospercelen en biedt in de (nabije) toekomst mogelijkheden tot bosuitbreiding. De aanwezigheid van de pyloon en bedrijvigheid van de mens, bij de operationele activiteiten zoals onderhoud etc., bedreigt de rust in het gebied;

  • Proximus nv argumenteert dat de visuele hinder van de 30m hoge pyloon voor de omgeving beperkt is omwille van de nabije bospercelen en de hoogte van de bomen. Echter bomen in bosgebied, in dit geval voornamelijk eiken, bereiken maar een maximale hoogte van 20m tot 25m. Overigens zijn het 2 afzonderlijke bosgebieden, die niet aansluiten op het bouwperceel, met rondom akkers, waardoor de visuele hinder maar beperkt is in 2 richtingen. Daarenboven is de hoogte van de huizen in de omgeving beperkt tot gemiddeld 2 bouwlagen. Kortom de visuele hinder voor de omgeving blijft een pijnpunt;

  • In het dossier wordt gesproken van industriële bedrijvigheid van het naastgelegen tuinbouw bedrijf als verantwoording voor de beperkte visuele hinder. Echter een tuinbouwbedrijf behoort tot de landbouwsector en kan bezwaarlijk als industrieel aanzien worden;

  • De noodzaak om deze mast te bouwen is betwistbaar aangezien 2 van de 3 mobiele telecomoperatoren - Base en Orange (voorheen Mobistar) - geen interesse hebben getoond om aandeel te nemen in deze capaciteitsuitbreiding. Daarenboven is het onderzoek naar de alternatieve mogelijkheden om capaciteit uit te bouwen op de bestaande zendmasten in de omgeving – conform het principe van site-sharing, die verplicht operatoren om masten samen te gebruiken (Telecomcode, 1998)- niet onderbouwd met technische berekeningen. Hierdoor kunnen de bevoegde instanties geen of onvoldoende een oordeel vellen over de noodzaak van de bouw van nog een bijkomende pyloon in de omgeving.

  • Het is nog steeds niet aangetoond dat dergelijke zendmasten geen gevolgen hebben voor de gezondheid. De locatie waar de pyloon wordt ingepland –in de nabijheid van particuliere huizen, een kinderdagverblijf en wandelpaden- lijkt me in dit opzicht niet opportuun.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

[Uw handtekening]

[Uw naam]

[Adres] [Postcode + Woonplaats]

bottom of page